** งานกองคลัง **
 
>> ภาพกิจกรรมกองคลัง
 
>> ข่าวสารกองคลัง

งานการเงินและบัญชี

 
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปี
งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

 
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงาน สขร.1
สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้