** งานสำนักงานปลัด **

งานบริหารทั่วไป

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E–Service
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
รางวัลแห่งความภูมิใจ
องค์ความรู้ KM
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อีบุ๊ค (e-Book)
ข้อมูลวารสาร

งานกฎหมายและคดี

 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวงและระเบียบ
ข้อบัญญัติและคำสั่ง
อำนาจหน้าที่ (องค์การบริหารส่วนตำบล)
อำนาจหน้าที่ (สำนักปลัด)
อำนาจหน้าที่ (กองคลัง)
อำนาจหน้าที่ (กองช่าง)
อำนาจหน้าที่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
บทบาท หน้าที่และสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
งานทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานนโยบายและแผน
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ผลงาน
งานสวัสดิการสังคม
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม

งานเบี้ยยังชีพ
งานกลุ่มอาชีพ
งานเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
งานอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด
งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
งานกิจการสภา อบต.
 

ระเบียบ/กฎหมาย กิจการสภา ฯ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจการสภาฯ

หนังสือประชุม กิจการสภาฯ

รายงานการประชุม กิจการสภาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
 

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ