คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3