ระเบียบ/กฎหมาย กิจการสภา ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 พ.ค. 2565
ระเบีัยบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2