ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ วันที่ 12 เมษายน 2565 [อ่าน 19 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกทักษะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การทำข้าวหมกไก่) [อ่าน 15 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2565
ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 14 ก.พ. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2564
ประกาศอำเภอชะอวด เรื่อง กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 24 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ เรื่อง รับโอน/ย้าย พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 19 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 87 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 17 ก.ย. 2564
กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (การเพ้นท์เล็บ) ประจำปี ๒๕๖๔ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ส.ค. 2564
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๔ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (อบรมการทำขนมเบเกอรี่) ประจำปี ๒๕๖๔ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการปลูกหรืออนุรักษ์พืชพันธุ์ต้นไม้ท้องถิ่น [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 มิ.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 >>