คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
 
1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ค. 2563
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3